torsdag 13. mai 2021

Nedstenging har gitt nytt BNP-fall

Som ventet har de nye nedstengningene i deler av landet på grunn av den tredje smittebølgen på begynnelsen av 2021 også slått ut i BNP-statistikkene. Ikke som et like bratt fall som i mars 2020, da stort sett alt ble stengt, men, som vi ser på grafen til venstre, har tiltakene i Oslo og Viken påvirket økonomien negativt. SSB skriver:

"BNP Fastlands-Norge var 2,0 prosent lavere i mars 2021 enn i desember 2020. Til sammenligning falt BNP Fastlands-Norge med 10,4 prosent fra februar til april 2020, under den første smittebølgen. Når nedgangen var så mye mindre denne gangen skyldtes det dels at aktiviteten i mange av tjenestenæringene allerede var betydelig redusert, og dels at smitteverntiltakene nå var mer målrettet. Tiltakene var i større grad lokale enn nasjonale."

Til tross for at en del tjenestenæringer hadde opplevd et kraftig fall fra nivået tidlig i 2020 allerede, var det likevel slik at næringer som overnatting og servering, transport, kultur og underholdning bidro til omkring halvparten av BNP-nedgangen i første kvartal i følge SSB. Hva så med varehandelen? Her har nedgangen naturligvis vært stor i de områdene i landet som har hatt stengte butikker og kjøpesentre, men den skjedde fra et høyere nivå. Så bildet her er litt mer sammensatt. SSB skriver:

"Varehandelen er en av tjenestenæringene som har klart seg bra gjennom pandemien, men i 1. kvartal falt produksjonen også her. Smitteverntiltakene ble gradvis strammet inn i januar, og butikker i flere kommuner på Østlandet ble stengt med virkning fra 23. januar. Aktiviteten i varehandelen falt med hele 4,1 prosent i januar. En har da korrigert for at varehandelen normalt synker i januar, og tar en med også denne normale nedgangen, var fallet på hele 18,3 prosent. Samlet var bruttoproduktet i varehandelen 2,7 prosent lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal. Likevel var nivået i mars 2021 fortsatt høyere enn i februar 2020, før pandemien rammet."


Mest av alt minner denne statistikken opp under et bilde av at pandemien har rammet svært ulikt. Deler av offentlig sektor har fått mer å gjøre, men det gjelder også for deler av næringslivet som har klart seg forbausende godt, til tross for noen utfordringer med tilgang til arbeidskraft. Problemer med tilgang til råvarer, komponenter eller reservedeler har derimot vært et mye mindre problem enn fryktet og de globale verdikjedene og handelssystemene har klart seg svært godt. SSB skriver:

"Produksjonen innen annen vareproduksjon, som inkluderer primærnæringene, elektrisitetsproduksjon og bygg og anlegg, økte med 0,7 prosent fra 4. til 1.kvartal. Fiske, fangst og akvakultur hadde en nedgang etter et forholdsvis bra siste kvartal i 2020. Dette ble mer enn veiet opp for av vekst i kraftnæringene og bygg og anlegg på henholdsvis 1,5 prosent og 0,8 prosent. Kvartalsveksten på 1,1 prosent i industri og bergverk dempet nedgangen i BNP Fastlands-Norge betydelig og var bredt basert. Industrien har hatt jevn oppgang i produksjonen siden i fjor sommer, men denne utviklingen snudde til nedgang i både februar og mars i år. Mens aktiviteten i de konsumdrevne og eksportrettete industrinæringene i mars lå over nivået i februar 2020, er aktiviteten i leverandørnæringene om lag 7 prosent lavere, til tross for moderat vekst i 1. kvartal. I likhet med leverandørnæringene i industrien vokste næringen tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning i 1. kvartal, med 2,3 prosent, drevet av mye aktivitet knyttet til produksjons- og leteboring."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar