mandag 3. mai 2021

Mer gründervennlig opsjonsskatt

Årets reviderte statsbudsjett kommer ikke før i neste uke, men noen nyheter får vi jo i forkant. En slik gladnyhet kunne vi lese om i Dagens Næringsliv i dag. Det handler om at regjeringen vil foreslå å lage en opsjonsbeskatning som er gunstigere for små og relativt unge bedrifter. 

Dette er små bedrifter som ikke nødvendigvis har så stor lønnsevne i starten av sitt liv, men ønsker å belønne ansatte ved å gi dem en del av en fremtidig verdistigning, ved å tildele opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer til en forhåndsavtalt kurs.

Nå er det ikke nytt at regjeringen endrer beskatningen av opsjoner i mer gründervennlig retning, men finansdepartementets tall viser at ordningen i liten grad er blitt brukt, sannsynlig vis fordi den ikke har vært attraktiv nok. Det vil regjeringen gjøre noe med nå. DN beskriver de viktigste endringene slik:

  • Verken tildelingen av opsjonen eller gevinst ved innløsning av opsjonen utløser skatteplikt.
  • Det er ikke lønnsbeskatning i den nye modellen. Gevinst ved salg av aksjene og innløsning av opsjonene skattlegges fullt ut som aksjeinntekt og først ved realisasjon av aksjene.
  • I tillegg utvides grensene for selskapets størrelse og alder, sånn at flere bedrifter inkluderes i ordningen, slik at den tilsvarer den gjeldende svenske ordningen:
  • Grense for antall ansatte øker fra 25 til 50
  • Grense for omsetning og balansesum økes fra 25 til 80 mill. kroner
  • Grense for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.
  • Hvis selskapet inngår i et konsern, gjelder vilkårene for konsernet samlet
  • Forslaget vil ikke omfatte underkursopsjoner og opsjoner som kan omsettes

Hva handler så disse endringene om? For det første handler endringene om å ikke gjøre nåløyet så lite at ingen kommer inn. Det er jo meningen at et fornuftig opsjonsskattesystem skal stimulere entreprenørskap, bedriftsetableringer og jobbskaping, ikke være en ordning for noen få spesielle tilfeller. Derfor er grensene for hvem som kommer innenfor, antall ansatte, omsetning, balanse og selskapenes alder, utvidet.

Den andre endringen handler om gevinsten skal beskattes som kapitalinntekt og ikke som lønnsinntekt, slik det også er med andre aksjegevinster. Her skal det bli interessant å se hvordan små oppstartsbedrifter innretter opsjonsordningene sine for å tiltrekke seg de kloke hodene de trenger. Det som ikke blir mulig er å utstede opsjoner med en avtalt innløsningskurs som er lavere enn markedskurs på utstedelsestidspunktet. Slike "gratis" gevinster faller utenfor ordningen.

Men det tredje og aller viktigste, også i følge artikkelen i DN, blir at tidspunktet for skattelegging skyves på. Det store problemet i tidligere ordninger er at man har betalt en skatt på en gevinst lenge før aksjene er solgt og man har penger til å betale skatten med. Litt som å betale skatt på urealiserte lottogevinster før trekningen har funnet sted. Det har gjort ansattopsjoner til en nokså usikker ordning. Nå blir det annerledes. Skatten skal betales på overskuddet når det faktisk er der. Jo mer gevinst, jo høyere skatt. Det er et godt og fornuftig prinsipp og kan oppmuntre flere til å starte nye bedrifter.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar