torsdag 18. mars 2021

Stabilt jordbruksareal siste 50 år

Det blir noen ganger påstått at jordbruket i Norge bygges ned. Men svaret er avhengig av hva man er opptatt av å måle. Målt i antall virksomheter og antall ansatte har det vært en nedgang, slik det også har vært mange andre næringer. Målt i produksjon og i jordbruksarealer i drift er svaret et helt annet.

Statistisk sentralbyrå skriver om dette med overskriften "Jordbruksarealet held seg stabilt". Som denne grafen fra artikkelen viser handler det ikke bare om at det har vært stabilt siden i fjor, eller de siste 10 årene, men det har faktisk vært omtrent samme omfang av jorbruksarealer i drift de siste 50 årene. Mens antall jordbruksbedrifter i samme periode har falt til en fjerdedel. SSB skriver:

"Jordbruksarealet i drift har lege på rundt 10 millionar dekar dei siste 50 åra, medan talet på jordbruksbedrifter er sterkt redusert. Frå 1969 til 2020 har talet på jordbruksbedrifter blitt redusert med 75 prosent, frå 155 000 til 38 600. Mange av jordbruksbedriftene som legg ned drifta, sel eller leiger bort jordbruksarealet til jordbruksbedrifter som framleis er aktive. Samstundes skjer det ein tilgang i jordbruksarealet ved at areal blir nydyrka, og ein avgang ved at jordbruksareal blir tatt ut av drift og gror igjen eller blir omdisponert til andre føremål. Jordbruksareal i drift var 9,55 millionar dekar i 1969 og 9,86 millionar dekar i 2020. Gjennomsnittleg jordbruksareal per bedrift har dermed blitt firedobla i denne perioden, frå 62 til 255 dekar."

Færre bedrifter enn før med like stort areal på produserer på betyr ikke lavere jordbruksproduksjon, men like stor eller høyere. Og i virkeligheten en god del høyere enn før på grunn av en kombinasjon av teknologiske og andre produksjonsmessige innovasjoner, og stordriftsfordeler. Så er det samtidig slik at bare 3 prosent av Norges arealer, både for 50 år siden og nå, brukes til jordbruk. Disse er ganske ulike fordelt geografisk. Mens mye av Norges arealer egner seg svært dårlig til jorbruk er det i andre kommuner svært mye av arealene som er jorbruksarealer. De fem største jordbrukskommunene har 10 prosent av arealene. SSB skriver:

"Dei 5 kommunane som hadde mest jordbruksareal i drift i 2020, var Indre Østfold med 229 300 dekar, Ringsaker med 187 200 dekar, Steinkjer med 172 300 dekar, Nes (Viken) med 134 100 dekar og Levanger med 134 100 dekar. Desse 5 kommunane hadde til saman 9 prosent av landets jordbruksareal."

1 kommentar :

  1. Kom tilfeldigvis over bloggen din. Denne kommer jeg til å følge. Veldig mye nyttig og interessant informasjon!

    Tusen takk.

    Mvh Hilde Nordgaard

    SvarSlett