mandag 8. mars 2021

Færrest bryllup siden 1927

2020 var på alle måter et uvanlig år, også når det gjaldt inngåelse av ekteskap. Det var 16 200 vigsler i Norge i 2020, en nedgang på 19 prosent fra 2019 og det laveste tallet siden 1927. Det er SSB som skriver om dette på nettsidene. De skriver at:

"– Førre gang det var så få vigslar i løpet av eit år budde det 2 771 000 personar i landet, altså berre litt over halvparten av folketalet i 2020, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB. Talet på vigslar var nokså stabilt frå midten av 1990-talet til midten av 2010-talet, før det har sokke i åra etterpå. Nedgangen på 3 000 vigslar frå 2019 til 2020 manglar sidestykke, og er den største nedgangen frå eitt år til eit anna sidan 1919."

Den uvanlig bratte nedgangen i antall ekteskap fra 2019 til 2020 har selvfølgelig med korona å gjøre, men færre bryllup er også del av en langsiktig trend der færre personer gifter seg og gjennomsnittsalderen til de som inngår ekteskap blir høyere enn før. SSB skriver:

"Medan talet på vigsler fell, auka gjennomsnittsalderen for dei som gifta seg for første gong til 36,7 år for menn og 34,1 år for kvinner. Dette er ein auke på om lag eitt år for begge kjønn. – Dette er ein uvanleg stor auke i gjennomsnittsalder ved giftarmål frå eitt år til eit anna, noko som kan tyde på at det var mange unge som utsette bryllaupet i 2020, seier Tømmerås. Elles viser figuren at gjennomsnittsalderen ved første giftarmål har auka med nesten 11,5 år for begge kjønn i tida frå 1975."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar