mandag 4. september 2017

Mer effektiv bruk av statens bygg

Statsbygg har beregnet at staten eier og leier lokaler på om lag 7 millioner kvadratmeter, alt fra enkle lagerlokaler og kontorbygg til avanserte laboratorier. De anslår at staten årlig bruker 17,5 milliarder kroner på husleie. Hvis vi får til en prosent effektivisering av arealbruken betyr det at vi kan spare om lag 175 millioner kroner. Penger som da kunne vært brukt på skole, helse eller samferdsel.

Et problem med å få til en slik effektivisering i praksis har vært at det ikke har vært en samlet, oppdatert og søkbar oversikt over statens samlede arealbruk, og hva kostnadene er. Vi har hatt en "Oversikt over statens eigedommar" som har blitt utgitt hvert fjerde år som et trykt vedlegg på 300 sider til statsbudsjettet. I første avsnitt i den siste som kom ut av denne står det.

"Oversikt over statens eigedommar har vore presentert i ulike former etter at departementet blei pålagt dette i kongeleg resolusjon av 4. januar 1884. I mange år blei dette gjort i form av ei eiga stortingsmelding kvart tredje eller fjerde år. Meldinga blei erstatta med eit særskilt trykt vedlegg til statsbudsjettet frå og med 2006."

Det sier seg jo selv at en papirbasert katalog over eiendommer ikke er en spesielt effektiv måte å styre med sikte på å effektivisere ressursbruken og redusere energibruk og klimapåvirkning. En papiroversikt på 300 sider blir raskt utdatert og det der heller ikke mulig å lage gode oversikter og tabeller der man sammenligner kostnader, arealbruk, energiforbruk og andre ting som er nyttig å vite når man skal effektivisere.

Derfor er den nye databasen statenslokaler.no på plass fra 1. august i år. Der finner man en oversikt over statens eiendommer tilgjengelig i en søkbar database med innlogging via ID-porten. Innen utgangen av 2018 vil løsningen også inneholde oversikt over lokaler staten leier. I et flott oppslag om lanseringen av Statsbyggs nye database i Bygg.no skriver de:

"Med den nye databasen, som sammenstiller tilgjengelig informasjon fra blant annet Statens kartverk, matrikkelen og enhetsregisteret, vil staten på sikt få full oversikt over alle virksomhetenes lokaler, hvor stor plass de ansatte har til rådighet hver, hvor mye hver kontorplass koster i leieutgifter, hvor spredt de ulike etatene sitter og kostnadene per kvadratmeter. Ifølge statsråden henter Storbritannia med hjelp av en tilsvarende base ut 15 prosent i reduserte kostnader på å leie og eie eiendom."

Jeg tenker at statenslokaler.no vil bli et verdifullt verktøy når vi vi skal fortsette jakten på måter å utnytte ressursene bedre og frigjøre penger til andre viktige oppgaver i samfunnet. Kunnskap om hva vi eier og hvordan ressursene brukes er en forutsetning for å kunne bli bedre. Her er det også viktig å huske på at mer effektiv arealutnyttelse ikke betyr redusert kvalitet eller dårligere arbeidsmiljø. Som oppslaget i Bygg.no illustrerer vil gode lokaler tilpasset virksomhetens måte å jobbe på, handle om både trivelige arbeidsplasser og effektiv arealutnyttelse, slik Statsbygg har fått til i sine egne lokaler.

Det er mer om den nye databasen her på Statsbyggs nettsider. Og her er KMDs pressemelding om saken.