torsdag 7. september 2017

Bedre tider i Norge

I dag la Statistisk Sentralbyrå frem sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi for tiden fremover. Kortversjonen er at det er grunn til optimisme. Den økonomiske veksten tar seg gradvis opp, oljeinvesteringene vil øke og lønnsveksten vil også ta seg opp, mens rentene vil fortsette å være lave en god stund til. Om utsiktene i tiden som kommer skriver SSB:

"Vi står overfor en moderat konjunkturoppgang. Noen av de positive impulsene som bidro til å snu konjunkturutviklingen, som kronekursen, finanspolitikken og utviklingen i boliginvesteringene, vil ikke fortsette å gi like positive impulser i årene som kommer. Rentene forblir derimot lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget. Etter hvert vil også petroleumsinvesteringene bidra positivt."

Med tanke på at oljeprisen den siste tiden bare har ligget rett i overkant av 50 dollar pr fat, mens den var på 120 dollar i 2013, er dette en svært gledelig utvikling. Og en bekreftelse av det Cappelen-utvalget (som jeg blogget om her) slo fast da den la frem sin rapport i september i fjor: at den økonomiske politikken for å møte nedgangen har virket. 

SSB sier dette om hvorfor nedgangen i petroleumsinvesteringene kom og om utsiktene til høyere investeringer i olje og gass fremover:

"Konjunkturnedgangen ble drevet fram av fallet i oljeprisen andre halvår 2014. Ved inngangen til 2016 var oljeprisen nede i 30 dollar fatet, men gjennom 2016 steg oljeprisen tilbake til rundt 50 dollar fatet. I tillegg indikerte framtidsmarkedet at oljeprisene skulle videre oppover. I takt med denne økningen i oljeprisen har fallet i petroleumsinvesteringer bremset opp og i de siste to kvartalene er det registrert en liten oppgang. Framover venter vi at oljeprisen vil stige til i overkant av 60 dollar fatet i 2020 og det vil bidra til at petroleumsinvesteringene kan ta seg opp mot slutten av 2018. Fram til da venter vi nokså stabile investeringer."

Fordi både forbruk, lønninger, petroleumsinvesteringer og næringsinvesteringer på fastlandet ventes å øke gradvis fremover, vil også arbeidsledigheten fortsette å falle. SSB skriver dette om utviklingen i arbeidsledigheten:

"Arbeidsledighetsraten økte med om lag halvannet prosentpoeng i takt med konjunkturnedgangen fra 2014. I midten av 2016 var ledigheten kommet opp i 5 prosent ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Siden da har ledigheten falt og er kommet ned i 4,3 prosent. (...) Framover venter vi at konjunkturutviklingen bidrar til at sysselsettingen øker, men arbeidsstyrken vil også trolig ta seg opp og dermed legge en demper på nedgangen i arbeidsledigheten. Beregningene våre gir en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020."

VG har skrevet om SSBs konjukturprognose i dag og fått en kommentar fra sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea, og skriver dette om utsiktene fremover:

"- Ting går opplagt bedre. Flere kommer i jobb, arbeidsledigheten faller, vi får igjen vekst i kjøpekraften og renten lav. Dette er godt nytt alt sammen for forbrukerne, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea. Mens husholdningenes disponible realinntekt var minus 1,6 prosent i fjor, anslås denne å øke med 2,2 prosent i år, 2,9 prosent neste år og 2,8 prosent i 2019 og 2020. Bruce synes SSBs prognoser virker fornuftige, selv om han tror de er hakket litt for pessimistiske med hensyn til neste år."

Så er det viktig å huske på at en god økonomisk utvikling med flere arbeidsplasser og vekst i økonomien ikke kommer helt av seg selv. Det forutsetter en økonomisk politikk som er tilpasset de utfordringene vi har og som fremmer vekst i næringslivet. Økte skatter og flere reguleringer er ikke det vi trenger mer av nå.