mandag 4. april 2016

Små IKT-prosjekter med store gevinster

Når Finansavisen over to sider slår opp at åtte ganske små offentlige IT-prosjekter kan spare 3,8 milliarder kroner for samfunnet er det grunn til å sperre opp øynene.

Nå er det riktignok også noen kostnader. Staten bidrar med 75 millioner gjennom den nye statlige medfinansieringsordningen for ikt-prosjekter, de som gjennomfører prosjektene skal bruke et tilsvarende beløp selv og den beregnede direkte innsparingen på statlige budsjetter er på 1,6 milliarder kroner. Man man må jo si at det gir en behagelig god avkastning. Og som nevnt er den beregnede samfunnsøkonomiske gevinsten for disse åtte prosjektene til sammen på formidable 3,8 milliarder kroner.

På DIFIs nettsider kan man lese mer om de åtte prosjektene, som har fått mellom 2,5 millioner og 15 millioner kroner i støtte hver. Det var 36 virksomheter som søkte penger til 44 ulike prosjekter og det var disse åtte som ble vurdert som best. Man kan også lese mer om dette i papirutgaven av Finansavisen i dag og på nettsidene til Digi.no som skriver om at "Offentlig IT-støtte gir ekstrem avkastning". Her er det imidlertid viktig å minne om at disse gevinstene ikke vil komme av seg selv, men krever både en gjennomtenkt plan og en god ledelse og gjennomføringsevne i omstillingsarbeidet som må gjøres for å få hentet ut de lovede gevinstene.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vi veldig fornøyde med at denne medfinansieringsordningen for statlige IT-prosjekter oppnår det vi hadde håpet på da vi la frem statsbudsjettet i fjor høst. Den utløser flere lønnsomme små og mellomstore IKT-prosjekter som ellers ville slitt med å nå opp i budsjettprosessene i de enkelte virksomhetene. Vi har skrevet litt om dette i en pressemelding om saken i dag med overskriften "Åtte nye IKT-prosjekter kan gi milliardgevinst". Der skriver vi blant annet dette om grunnene til at vi stimulerer flere små IKT-prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet:

"Det har lenge vært en utfordring at mange IKT-prosjekter blir forsinket, blir dyrere enn forutsatt eller ikke gir de gevinstene som er planlagt. Det er de største IKT-prosjektene som feiler oftest, og utfordringene gjelder både offentlig og privat sektor. Prosjektene som får tilsagn, vil blant annet gjøre det enklere å søke om voldsoffererstatning, gi raskere ansettelse av helsespesialister og forenkle søknader om patenter, sier Sanner. En ny finansieringsordning for IKT-prosjekter som ble innført 1. januar, skal styrke finansieringen av små og mellomstore prosjekter med stor lønnsomhet og liten risiko. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til den nye ordningen.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har behandlet 44 søknader fra 36 virksomheter. Åtte prosjekter har nå fått tilsagn om støtte. Samlet har disse åtte prosjektene en lønnsomhet på om lag 1,5 milliarder kroner. Medfinansieringsordningen er søknadsbasert og krever at virksomhetene delfinansierer prosjektene. Forutsetningen for støtte er god lønnsomhet og at virksomhetene leverer en forpliktende plan for hvordan de skal oppnå resultater som bedre kvalitet og effektivitet. Virksomhetene som har fått tilsagn, vil nå utarbeide planer for realisering av gevinster innen 15. august i år. Endelige tilsagn om midler blir gitt når gevinstrealiseringsplanen er godkjent i Difi. Innføringen av finansieringsordningen er en del av den nye IKT-politikken som regjeringen om kort tid vil oversende Stortinget."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar