onsdag 20. april 2016

283 115 studenter i Norge

I følge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var det høsten 2015 flere studenter i Norge enn noen gang tidligere i historien. I alt 283 115 personer studerte ved norske universiteter og høyskoler, eller var norske studenter ved utenlandske universiteter. Tallet er en økning på 10 600 bare det siste året og en oppgang på nesten 60 000 studenter fra 2005.

Som grafen til venstre viser er det særlig blant kvinner det har vært en kraftig vekst i andelen med høyere utdanning. Blant studentene skjedde skiftet der kvinner passerte menn allerede i 1985. I dag er det omkring 169 000 kvinner og 113 000 menn som tar høyere utdanning. Mens antall mannlige studenter har økt med litt over 23 000 siden 2005 er det 36 000 flere kvinner i våre universiteter og høyskoler Det er særlig blant de yngste studentene det er et stort kvinneoverskudd. Blant norske 21-åringer studerer halvparten av kvinnene, men en tredel av mennene er studenter.

Noe av det mest interessante med en slik oversikt er så se på på hvilke fagfelt som er mest populære, hvordan utviklingen har vært over tid og hvordan kjønnsfordelingen ser ut. I SSBs grafikk over har de sammenlignet de seks største fagfeltene, der 95 prosent av studentene er. Størst av fagfeltene, slik SSB deler dem inn, er helse- og sosialfagene med 53 522 studenter, en økning på nesten 10 000 siden 2005. 80 prosent av studentene her er kvinner. På andreplass er økonomiske og administrative fag med 50 081 studenter, 55 prosent kvinner, og en økning på nesten 14 000 siden 2005.

Hva så med realfag og tekniske fag som det har vært et sterkt politisk ønske om å styrke de siste årene? Disse fagene er på tredjeplass med rett i underkant av 48 000 studenter, en vekst på 15 000 siden 2005. Det tyder på at tiltakene har hatt effekt. Dette er i dag de eneste mannsdominerte fagene. 67 prosent av studentene på naturvitenskap og teknologi er menn. På fjerdeplass finner vi lærerutdanningene med i overkant av 41 000 studenter, en oppgang på 11 000 siden 2005 og 74 prosent kvinner. På femteplass er samfunnsfag og juss med 33 800 studenter, en liten økning fra 2005 og 63 prosent kvinner. Og på sjetteplass finner vi de humanistiske og estetiske fagene med 26 500 studenter, 3000 færre enn i 2005 og det eneste fagfeltet med en nedgang i antall studenter. Her er 60 prosent kvinner.

SSBs statistikk inneholder også oversikter over antall studenter og utviklingen på hvert enkelt lærested, der UiO høsten 2015 var størst foran NTNU. Men som jeg har blogget om her før har det vært flere store sammenslåinger mellom universiteter og høyskoler som trådte i kraft 1. januar 2016, så disse tallene stemmer ikke lenger. Det som er helt sikkert er at NTNU er blitt Norges klart største universitet, også målt i antall studenter. Og tallene for samordnet opptak til høyere utdanning nå i vår viser at det også der er NTNU som er størst i Norge.