søndag 1. juli 2012

Mattekunnskaper og feilmedisinering

Aftenposten lørdag hadde et ganske skremmende oppslag om at halvparten av sykepleierstudentene i Oslo svarer feil på forholdsvis enkle spørsmål om legemiddeldoser på eksamen:

"Hvert år stryker mange sykepleierstudenter i enkel regning med legemiddeldoser. I Oslo strøk over halvparten av studentene på eksamen i vår. Landets sykepleierstudenter har store problemer med å regne ut riktig dose medisin. De klarer ikke matematikken - som er på ungdomsskolenivå."

Ingen vet nøyaktig hvor mange tilfeller av feilmedisinering som forekommer hvert år, eller hvor mange skader og dødsfall det resulterer i, men de undersøkelsene som er gjort tyder på at tallet er svært høyt. For eksempel skrev Aftenposten i mars i år at 3 av 4 pasienter ved sykehjem får feil medisiner (riktignok også av helt andre årsaker enn regnefeil). Når det gjelder feilmedisinering i norske sykehus fant jeg en interessant artikkel fra 2009 i Tidsskrift for den norske legeforening som slår fast innledningsvis at:

"Vi kjenner ikke til noen publiserte norske studier der man i detalj har sett på omfanget av ulike typer legemiddelfeil i sykehus. I en artikkel i Tidsskriftet i 2004 ble det rapportert at bare 7 % av legemiddelkurvene i sykehus var helt korrekt ført, mens 79 % hadde avvik med antatt liten risiko for pasienten og 14 % avvik med antatt mulig skaderisiko for pasienten."

Mye tyder med andre ord på at dette er et stort og viktig problemområde man raskt bør gjøre noe med. Det kan jo ikke være slik at vi bare setter inn masse ressurser på havarikommisjoner, granskinger og etterforskning av hendelser på steder der det egentlig er veldig få tilfeller av skader og dødsfall (som på fly og oljeplattformer), mens det ikke skjer noen systematisk avdekking av tekniske, organisatoriske og menneskelige feil på steder der det skjer klart flest skader og dødsfall i året i Norge (på sykehus og sykehjem).

Jeg tror det i hvert fall er to ting man kan og bør ta tak i nokså raskt. For det første, og dette er Aftenposten inne på i sin oppfølgingsartikkel (bare på papir) søndag, så må man løfte matematikkunnskapene hos sykepleiere. Sykepleierforbundet og flere politikere mener at man må stille krav om minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. Det høres fornuftig ut, men dette tiltaket alene vil gjøre at det tar flere tiår å løse problemet med dårlige matematikkunnskaper. Man må i tillegg gjøre noe med matteferdighetene til de som allerede er sykepleiere, i form av både testing av kunnskapen og etterutdanning, på samme måte som man i andre yrker har krav om at man jevnlig må oppgradere kompetansen for å kunne fortsette i jobben.

For det andre er det ganske merkelig at det ikke finnes noen offentlig tilgjengelig oversikter over hvor stort problemet med feilmedisinering er. Vi kan lese i media, basert på offentlig tilgjengelig informasjon hvilke veistrekninger som tar flest menneskeliv og hvilke flyselskaper det er farligst å fly med. Men vi vet ikke hvilke sykehus og sykehjem som gjør flest feil, noe som har langt større betydning for flere av oss.

Sett utenfra virker det som om det som det er en mindre moden og mindre åpen sikkerhetskultur i helse- og omsorgsektoren enn i andre deler av arbeidslivet, der det å rapportere ulykker, skader og hendelser med stort skadepotensiale er en helt sentral del av det daglige skadeforebyggende arbeidet. Ved å lage aggregerte oversikter over disse dataene kan man sammenligne seg med og lære av andre som har bedre resultater. Når det gjelder helse og sikkerhet er åpenhet om resultatene en forutsetning for å kunne bli bedre. Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan en virksomhet kan forbedre seg uten å vite mer om hvor stort problemet er i dag.