tirsdag 15. mai 2012

Kutt på seks milliarder?

adressa.no om kutt på 6 milliarder
Regjeringen la fram sitt reviderte budsjett for 2012 i dag. NTB var raskt ute med en melding om at det der gjennomføres kutt i statens utgifter på seks milliarder kroner. Nå er tydeligvis dette med oljematematikk ganske krevende, så selv næringslivsaviser gjenga denne NTB-meldingen om et slikt kutt. E24 skrev for eksempel:

"Regjeringen kutter 6 milliarder kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett. Det er 16 milliarder mindre enn handlingsregelen tilsier."

Den siste setningen er riktig, men den første er bare tull. Det er ikke utgiftene som kuttes med seks milliarder, men det såkalte strukturelle oljekorrigerte underskuddet som reduseres med seks milliarder. Fordi det går godt i Norge øker andre statlige inntekter enn inntekter fra oljevirksomhet, noe som gjør at det trengs mindre oljepenger for å finansiere utgiftene. Dessuten har arbeidsløsheten gått ned og sykefraværet gått ned, noe som reduserer behovet for å bruke penger på disse områdene. Men dette er ikke det det samme som kutt.

En utmerket tabell som viser disse sammenhengene er tatt inn på side 33 i Revidert Nasjonalbudsjett 2012. Her vil en se at statens inntekter utenom petroleumsvirksomheten øker med hele 3.8 milliarder kroner. Utgiftene utenom petroleumsvirksomheten reduseres med 4,8 milliarder, der reduserte dagpenger til arbeidsledige utgjør en milliard og redusert sykefravær i følge proposisjonen om tilleggsbevilgninger utgjør reduserte kostnader på 2,6 milliarder kroner. Denne gunstige utviklingen i Norsk økonomi gjør at regjeringen ikke kutter, men foreslår en hel den nye utgiftsøkninger i revidert budsjett, og likevel er det oljekorrigerte underskuddet 8,6 milliarder kroner lavere enn i Statsbudsjettet.

I et Europa der mange land faktisk er i ferd med å kutte kraftig i budsjettene sine, er Norge det store unntaket. Den nominelle veksten i statsbudsjettet for 2012 i forhold til statsbudsjettet for 2011 er på utrolige 6,2 prosent. Eller som det heter i Finansdepartementets språkbruk:

"Den underliggende realveksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 3,1 pst. fra 2011 til 2012, jf. figur 3.2B. Dette tilsvarer 28,5 mrd. kroner og er ½ prosentenhet høyere enn gjennomsnittet for de siste 25 årene. Den nominelle veksten anslås til 6,2 pst., mens prisveksten er beregnet til 3,0 pst."

Vesten i statens utgifter er med andre ord svært høy og høyere enn gjennomsnittet de siste 25 årene. Man kan mene mye om både nivået og innretningen på statens pengebruk, men kutt er i hvert fall ikke et dekkende uttrykk når veksten i statens utgifter ligger langt over veksten i norsk BNP.

De virkelig store tallene i budsjettet er som følger: Statens inntekter utenom olje er på 865 milliarder. Statens utgifter utenom olje er på 976 milliarder. Det gir et underskudd for Norge uten olje på 111 milliarder. Men fordi oljen går med vanvittige 378 milliarder i overskudd er Norges samlede driftsoverskudd på 266 milliarder. I tillegg kommer finansinntektene fra pengene som er plassert i Petroleumsfondet på 115 milliarder. Sluttsummen blir pluss 381 milliarder (et tall som interessant nok er høyere enn overskuddet fra oljevirksomheten, noe som gjør at Norge i 2012 går litt i pluss også uten olje, men med petroleumsfond).

Norge er i internasjonal sammenheng i en veldig heldig og privilegert situasjon. Ikke bare har staten et enormt overskudd, men skatteinntektene går opp og arbeidsløsheten og sykefraværet går ned, klare tegn på en bedret økonomi. Tankekorset midt oppe i det hele må være at vi ikke klarer å bruke dette handlingsrommet bedre og vri mer av de rekordhøye utgiftene i retning av vekstfremmende formål som utdanning, forskning, entreprenørskap og innovasjonsfremmende investeringer.