mandag 19. april 2021

Norsk, svensk og dansk økonomi under koronaen

Noen land valgte å gjennomføre mindre inngripende smitteverntiltak enn andre, særlig i første del av pandemien. Tanken var vel at selv om antall smittede og døde ville bli høyere, så ville den totale belastningen på samfunnet likevel bli mindre fordi økonomien og næringslivet ville bli rammet mindre hardt.

Og fordi de også mellom de skandinaviske landene, med nokså lik befolkningssammensetning og velstandsnivå, var nokså ulike strategier i møte med pandemien, er det svært interessant å se hvordan det har gått. Har de land som valgte mindre strenge smitteverntiltak og mindre nedstengning fått betalt for det i form av at økonomien har gått merkbart bedre? 

Dette er tema i Statistisk sentralbyrås (SSB) rapport "Økonomisk utvikling gjennom Covid-19 En sammenligning av utvikling i Norge, Sverige og Danmark". Det er en rapport på over 50 sider som går igjennom ulike tall og indikatorer. og sammenligner. Og svaret er helt klart: Det tre skandinaviske landene har klart seg forbausende likt gjennom pandemien så langt, ganske uavhengig av hvor inngripende smittetiltakene har vært. Det er ikke slik at fallet i svensk økonomi var mindre bratt i starten da pandemien tok tak, og det er heller ikke slik at svensk økonomi har klart seg bedre enn norsk eller dansk.

Det som imidlertid er tilfelle er at fallet i BNP i de skandinaviske landene er mindre enn i mange andre europeiske land. Både Norge, Sverige og Danmark har klart seg ganske bra etter forholdene, men det er som sagt forbausende små forskjeller oss imellom. SSB skriver at:

"Nedgangen i BNP i de tre skandinaviske landene var bemerkelsesverdig lik3 . I 2. kvartal 2020, hadde alle landene en nedgang på rundt 8 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2019, før utbruddet av pandemien. I 3. kvartal hadde alle landene en sterk gjeninnhenting, drevet av rask oppgang i aktiviteten i sommer-månedene. Innhentingen flatet noe ut gjennom høsten, da smittetallene igjen økte. Selv om alle landene hadde en økning i BNP i 4. kvartal, var nivået fortsatt 1,3 til 2,6 prosent lavere enn samme kvartal ett år tidligere."

Om skandinavia sammenlignet med andre land i Europa skriver SSB at:

"Andre land som Storbritannia, Spania, Italia og Frankrike hadde alle større smitteutbrudd og strengere tiltak enn Norge, og så en nedgang i BNP som var om lag tre ganger så stor som for den norske fastlandsøkonomien i 2. kvartal, jf. figur 4.1. Innhentingen i disse fire landene var tilsvarende vesentlig sterkere enn i Skandinavia. Flere land hadde i 3. kvartal 2020 tilnærmet samme aktivitetsnivå, der Frankrike, Tyskland og Italia alle lå mellom 4,5 og 4 prosent lavere enn i 4. kvartal 2019. Utviklingen i 4. kvartal var mer blandet. De fleste landene opplevde moderat vekst, mens Italia og Frankrike falt noe tilbake."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar