onsdag 20. desember 2017

Nedgang i klimagassutslipp

Norske klimagassutslipp faller. I en ny statistikk på Statistisk Sentralbyrås nettsider ser vi at utslippene var en prosent lavere i 2016 enn året før og seks prosent lavere enn toppåret 207 De skriver på nettsiden at:

"Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er drøyt 1 prosent mindre enn året før og bekrefter utviklingen i de foreløpige tallene som ble publisert i mai. Veitrafikk hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder."

Det vi må huske på her er at vi produserer stadig mer varer og tjenester. Når det er en absolutt nedgang i utslippene i en tid der norsk økonomi vokser betyr det at utslippene pr produsert enhet faller enda raskere. I en egen tabell fra SSB kan vi se at mens verdiskapingen målt i BNP er 104 prosent høyere i 2016 enn i 1990 mens sysselsettingen i årsverk er 37 prosent høyere. I denne perioden er den såkalte utslippsintensiteten for klimagasser, det vil si hvor høye utslipp målt i CO2-ekvivalenter vi har pr BNP-enhet, 55 prosent lavere i 2016 enn i 1990. Og utslippsintensiteten for klimagasser har falt med 2,6 prosent fra 2015 til 2016.

Det er med andre ord ikke slik at økonomisk vekt automatisk gir høyere utslipp av klimagasser. Norge er blant landene som viser at denne sammenhengen er blitt brutt. En grønnere vekst er ikke bare mulig, det skjer i virkeligheten også.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar