torsdag 28. desember 2017

500 milliarder i offentlige innkjøp

Offentlig sektors samlede kjøp av varer og tjenester fra private bedrifter har for første gang passert 500 milliarder kroner. Det utgjør omkring 17 prosent av BNP. Det viser Statistisk Sentralbyrås nye statistikk. De skriver at:

"I statsforvaltningen vokste de totale innkjøpene med i underkant av 6 prosent. Blant sektorene i staten med sterkest vekst var Jernbaneverket, Politietaten og Kriminalomsorgen. I tillegg var investeringene betydelige i universitetssektoren, blant annet som følge av utbyggingen i forbindelse med samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet."

Ser vi litt grundigere på tabellen med hovedtallene ser vi at statlig forretningsdrift utgjør 75 av disse milliardene. Det inkluderer 63 milliarder i oljesektoren der deler omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser. I 2013 stod oljesektoren for 76 milliarder.

Selve den offentlige forvaltningen kjøpte varer og tjenester for 425 milliarder kroner i 2016,. Statlig forvaltnings andel av dette var 206 milliarder kroner, noe som blant annet skyldes investeringer i jernbane, politi, fengsler og styre byggeprosjekter i høyere utdanningssektoren.  

Kommunesektoren har hatt god økonomisk vekst de siste årene, del på grunn av økt kommunerammer på statsbudsjettet og dels på grunn av høyere skatteinntekter. Dette slår også ut i at kommunenes kjøp av varer og tjenester øker. SSB skriver:

"Bruttoinvesteringene i kommunal og fylkeskommunal forvaltning økte med om lag 12 prosent fra 2015 til 2016. Dette bidro til at veksten i de samlede innkjøpene i hele offentlig forvaltning oversteg 6 prosent i samme periode. Det var særlig på områdene vannforsyning, institusjoner i pleie og omsorgssektoren, kommunale boliger og kultur- og idrettsbygg at veksten i investeringene var sterk."