tirsdag 20. februar 2024

Åsmund H. Eikenes: Design med klart språk

"Design med klart språk" er en liten perle av en bok skrevet av min gode kollega Åsmund H. Eikenes i Halogen. Boken beskriver alt det bra man kan få til i designprosesser og endringsprosesser når man bruker metoder som kombinerer klart språk med tjenestedesign. Denne kraftfulle faglige krysskoblingen har til og med et eget navn, "innholdsdesign". Åsmund beskriver det slik:

"Klart språk og tjenestedesign former brukeropplevelser, hverdager og samfunn gjennom å legge til rette for handling og endring. Siden klarspråk og tjenestedesign henger så tett sammen, er det ikke overraskende at stadig flere er opptatt av klart språk som et verktøy for å designe gode tjenester og løsninger. Kombinasjonen av tjenestedesign og klarspråk gir ekstra kraft til beslutningene, støtter opp om de utforskende prosessene og sikrer at løsningene fungerer for folk. De siste årene har feltet som aktivt inkluderer arbeid med klart språk i designprosesser fått et eget navn; innholdsdesign".

Begrepet innholdsdesign, eller "content design" på engelsk, er ikke helt nytt. Og jeg ble nylig minnet om at stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor som kom i 2020, og som jeg som statssekretær var med på å utforme, har et eget instruktivt delkapittel om "Arbeidsmetoder og kompetanser som kan fremme innovasjon" der både tjenestedesign og klarspråk er omtalt spesielt, sammen med blant annet smidige arbeidsmåter, fremsyn, og "dulting". Og stortingsmeldingsteksten viser også til en "bruksanvisning" laget av Tromsø kommune om kombinasjonen av tjenestedesign og klarspråk, der det er flere gode eksempler og tips.

Hva er det så denne boken til Åsmund tilfører av verdi utover ting som allerede finnes? Ganske mye, tenker jeg, både på det faglige og strategiske nivået, for folk som er opptatt av å utvikle sin designfaglige kompetanse, inkludert studenter, men også i den veldig praktiske og løsningsorienterte delen av verden, i form av helt konkrete råd og aktiviteter, for folk som er på jakt etter å utvide og forbedre verktøykassen sin i prosjekter de jobber med. Jeg kan nevne to ting ved boken jeg synes treffer særlig godt.

Innholdsdesign kan forbedre både prosess og resultat

For det første lanserer boken en ny definisjon av innholdsdesign som løfter opp bruk av klarspråk til et mer strategisk nivå i designprosesser. Til noe mye mer og mye viktigere enn en slags språkvask som hektes på slutten av prosessen for at produktet som kommer ut blir forståelig for brukerne. For klarspråk er strategi og ikke korrektur. Den fornyede definisjonen til Åsmund i boken lyder:

"Innholdsdesign er å bruke klart språk som verktøy i designprosesser for å avdekke og presisere hva som er kjernen i en tjeneste eller et produkt, og da gode valg om hvordan målgruppen skal kunne finne, forstå og bruke informasjonen de trenger."

Er dette viktig? Ja, for min del er det i hvert fall slik at jeg nokså lenge har vært opptatt av betydningen klart og tydelig språk har for de som skal motta kommunikasjonen og for de som er brukere av ulike tjenester, nettsider og apper. Men uklart språk er ofte ikke bare resultatet av at noe er dårlig skrevet, men også av at noe er uklart tenkt. Et symptom på noe bakenforliggende som ikke er i orden. Men det Åsmund i tillegg tilfører i definisjonen og følger grundig opp i boken, er å løfte frem klart språk som et sentralt verktøy også i oppstarten og i prosessfasen som sentrale metoder og lederstøtte for strategiske prioriteringer og avklaringer. "Språk er makt", heter det, og Åsmund gir eksempler og oppskrifter på hvor og hvordan språkmakten kan brukes til å rydde i tankene, fjerne misforståelser og tydeliggjøre hva og hvordan noe skal gjøres.

Fem verktøy

For det andre beskriver boken fem viktige verktøy i innholdsdesignernes verktøykasse, med eksempler, tips og øvelser. Verktøy som både hver for seg og sammen kan utgjøre forskjellen på et vellykket og et mislykket prosjekt. En vellykket og mislykket tjeneste, strategi eller politikk. Disse fem verktøyene som på ulike måter benytter klarspråk i designprosesser viser også hvordan innholdsdesign er noe annet enn å skrive en god tekst. Første verktøybeskrivelse handler om Åsmunds store begeistring for verb og for å verbifisere. Om kraften i å velge riktig verb for å lage bro mellom "hva" og "hvordan". Skal vi analysere, evaluere eller gjennomføre? Hva skjer hvis vi bytter verb? Og hvilke metoder og virkemidler henger sammen med hvilke ord? Han beskriver et prosjekt Halogen gjorde med Obos Block Watne der nyboligkjøpernes brukerreise beskrives i fire faser, med hver sine utfordringer og muligheter, som drømme - velge - vente - eie. Fire verb.

Andre verktøy handler om språkets makt når man skal sortere, kategorisere og analysere, med masse tips og oppgaver og med gode råd om bruk av visuelle designverktøy sammen med klarspråk. Her er det en kobling mellom språk og geometriske figurer, og tegninger, som gjerne brukes at visuelt orienterte designere. Tredje beskrivelse handler om fasilitering av gode prosesser, både i workshops og i store omstillingprosesser, som gjerne er helt sentrale deler av designprosesser, og hvordan klart språk kan brukes til sette tydelige og trygge rammer rundt den typen arbeid, til å avklare spilleregler og for å tydeliggjøre hva man er med på. 

Fjerde verktøybeskrivelse i boken er om hvordan man lager gode fortellinger og hva disse kan bidra til, blant annet når det gjelder å stimulere mentale prosesser eller se for seg fremtiden på ulike måter. Her lærer vi om hvordan de tre "magiske" ordene og, men og derfor brukes som bindemiddel når man skal bygge opp den gode historien. Verktøy nummer fem, og det man kanskje intuitivt forbinder med  innholdsdesign, er selve skrivejobben som ofte er en del av en slik prosess. Her er det gode beskrivelser av trinnene i en skriveprosess og nyttige konkrete tips og teknikker. Og skulle noen frykte at det kommer en anbefaling om at gode skrivejobber bør skje som gruppearbeid eller i en "skrivekomité", så er det ingen fare for det. Skriving er individuelt og høyst personlig, og derfor annerledes enn mer interaktive designprosesser. Men det er ikke til hinder for at man trenger sparring og kritiske innspill underveis, og lage seg metoder for å få tilbakemeldinger.

Hvem er boken nyttig for?

Hvem kan denne boken være nyttig for? Jeg har allerede nevnt studenter og andre som trenger den faglige oppgraderingen og jeg har nevnt utøvende designpraktikere og prosjektmedarbeidere som trenger råd, tips og inspirasjon. Men jeg tenker også at dette må være en nyttig bok for folk som er på på jakt etter bedre innganger og mer effektiv prosesser når de skal arbeide frem viktige styrende dokumenter. Som strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger, kommuneplaner og andre dokumenter der teksten i sluttdokumentet naturligvis bør være språklig tydelig og presis, men der også prosessen med å utforske, sortere, prioritere og avklare, for å komme frem tekstdokumentet, kan ha mye å vinne på å benytte kombinasjonen av design og klarspråk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar