torsdag 24. januar 2019

Sektoransvar, helhet og digitalisering

"Digital makt i dette rom" er overskriften på Joacim Lunds interessante refleksjoner i Aftenposten i dag om hvorfor det faktisk kan være en svært god ide å samle mer ansvar og flere virkemidler under en ny digitaliseringsminister.

Et høydepunkt man må kjøpe Aftenpostens papirutgave for å få se, er den fantastiske tegningen av Nikolai Astrup som vanner og pleier en hjerne i en blomsterpotte, som etter alt å dømme må være en form for kunstig intelligens som digitaliseringsministeren har et ansvar for å gi gode vekstvilkår.

Joacim Lund peker i kommentaren på den klassiske organisasjonsutfordringen som ligger i skjæringspunktet mellom på den ene siden behovet for styring og ledelse av store offentlige virksomheter innenfor rammen av  et tydelig sektoransvar, der politikken har behov for å sette mål, tydeliggjøre roller og ansvar og vite hva resultatene ble. Og på annen side behovet for helhet, samordning og felles løsninger på tvers av sektorene, der en del viktige forbedringer bare kan oppnås i et samspill mellom mange ulike virksomheter, ofte på tvers av sektorene.

Sektoransvaret står sterkt i norsk statsforvaltning, og skal gjøre det, fordi det da er lettere å utforme virkemidler, måle resultater. stille kritiske spørsmål og stille noen til ansvar hvis resultatene ikke er som forventet Men mange av dagens utfordringer går på tvers av sektorene og mange av innbyggernes behov lar seg ikke plassere i offentlig sektors organisasjonskart. Noen ganger er det slik at bedre tjenester i en virksomhet krever innsats, for eksempel i form av en ny ikt-investering, i en virksomhet i en annen sektor.

Det samme gjelder på samfunnsnivå der inndelingen i sektorer, forvaltningsnivåer, bransjer, fagområder, og også skillet mellom offentlig og privat, kan være til stor hjelp for oversikten og ansvarsfordelingen, men også kan komme i veien for å finne de mest fremtidsrettede løsningene. Da er det noen gange nødvendig å  Aftenpostens kommentar sier det slik:

"I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge var det tre ting som ble spesielt vektlagt: behovet for digitalisering av offentlig sektor, muligheter for økt produktivitet og lønnsomhet i næringslivet og behovet for investeringer i digital infrastruktur. I dag er ansvaret for disse områdene fragmentert og fremdriften tilsvarende langsom. Tanken med å oppnevne Astrup som digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å samle det. Å ha én person ved bordet i regjeringsmøtene som har ansvaret for sorteringsjobben."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar