tirsdag 23. januar 2018

Optimisme i industrien

Statistisk Sentralbyrås kvartalsvise konjunkturbarometer for industrien viser at optimismen øker. Ikke bare er det slik at det skapes mange nye jobber og at ledigheten faller. Det er også slik at norske industriledere svarer at de venter oppgang fremover. SSB skriver:

"Norske industriledere melder om en produksjonsoppgang i 4. kvartal 2017, med klare forventinger om økt produksjon og økt ordretilgang for 1. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for det første kvartalet i 2018 er også positivt blant flertallet av industrilederne."

Og SSB skriver videre at:

"De generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2018 er totalt sett klart positive, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er større enn i forrige undersøkelse. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Sysselsettingen er ventet å øke i årets første kvartal. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet."

SSBs konjunkturbarometer har flere ulike indikatorer, blant annet produksjonsutvikling, sysselsetting, prisutvikling og forventninger som settes sammen til en "sammensatt konjunkturindikator". Om nivået på den sammensatte konjunkturindikatoren nå skriver SSB at:

"Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2017 på 6,4 og har gått opp fra 3,2 i foregående kvartal. Dette er godt over det historiske gjennomsnittet på 3,0, og den høyeste verdien siden 2. kvartal 2014. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle."