fredag 12. januar 2018

Norge gjør det godt i Horisont 2020

Så sent som for et par uker siden skrev jeg en sak her på bloggen om at norske bedrifter lykkes godt i EUs program for små og mellomstore bedrifter innenfor det store forskningsprogrammet Horisont 2020. Da var det Innovasjon Norges nettsider som var kilden for gladnyheten og som omtalte flere gode eksempler på små norske bedrifter som ligger helt i front på sine områder.

I dag kan vi lese en lignende sak på Landbruk og matdepartementets nettsider. De konstaterer at Norge generelt gjør det svært gode i Horisont 2020, og gledelig nok, ikke minst for LMD, gjør norske bedrifter og forskningsmiljøer det godt innenfor programmene for mat og bioøkonomi:

"Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar vi som fullt medlem i Horisont 2020. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan derfor konkurrere om forskningsmidler på linje med kolleger i andre europeiske land. Så langt har Norge mottatt i underkant av 5 milliarder kroner. Mest midler har norske forskere fått fra programmet for mat, hav og bioøkonomi, og programmet energi."

Artikkelen trekker frem noen eksempler på suksesshistorier der norske virksomheter har lykkes med søknader i Horisont 2020, med lenker til mer kunnskap. Det inkluderer blant annet Veterinærinstituttets forskning på antibiotikaresistens, NMBU og NIBIOs forskning på urbant landbruk (der man i et boligprosjekt i det gamle sykehuset i Fredrikstad skal produsere mat) og NOFIMA som forsker på matbårne sykdommer.

Og industrien deltar også. Ikke minst Borregaard (som Jan Tore og jeg besøkte da vi var på teknotur i vår) er avhengig av forskning for å utvikle nye produkter og finne nye anvendelsesområder for kjemikaliene de utvinner fra cellulose. I omtalen av hvorfor det er viktig for Borregaard å ha et tett og god forskningssamarbeid med de fremste fagmiljøene kan vi lese at:

"Borregaard har utviklet Exilva mikrofibrillær cellulose siden 2007 gjennom forskning, pilottesting og i nært samarbeid med potensielle kunder. Råstoffet er spesialcellulose som splittes opp til et komplekst nettverk av fibriller i en egenutviklet, proprietær teknologi. Exilva har unike egenskaper som blant annet viskositetsregulator, stabilisator, konsistensgiver og vannbindingsmiddel. Produktet kan benyttes i en rekke anvendelser som lim, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og andre industrielle bruksområder. Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer (mest fra skog) produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter."