mandag 7. april 2014

Regjeringens åtte satsingsområder

Valget i september ga flertall for en ny politisk kurs. Det resulterte i regjeringsforhandlinger på Sundvolden der Høyre og Fremskrittspartiet ble enige om en felles politisk plattform. Plattformen fra Sundvolden, og oppfølgingen av den i regjeringsapparatet, prioriterer åtte hovedsatsingsområder som vil prege regjeringens politikk i årene som kommer.

Nå som arbeidet er godt i gang med å gjennomføre politikken er det laget noen nye nettsider om de åtte satsingsområdene på regjeringen.no. De beskriver hva som allerede er gjennomført og hvilke politiske tiltak som er igangsatt innenfor satsingsområdene. Først kommer en hovedside som lister opp de åtte satsingsområdene. Deretter følger det egne sider for alle de åtte områdene. Sidene blir oppdatert fortløpende etter hvert som nye tiltak i regjeringsplattformen gjennomføres.

De åtte satsingsområdene er: 1) Konkurransekraft for norske arbeidsplasser, med egne nettsider om innovasjon, forenkling, tilgang på arbeidskraft og gode rammevilkår. 2) En enklere hverdag for folk flest (som handler om å fornye, forenkle og forbedre), med egne undersider om økt valgfrihet, bedre styring og ledelse i staten, fjerne tidstyver, enklere regelverk og digitalisering. 3) Kunnskap gir muligheter for alle, har egne nettsider om syv ulike temaer innenfor utdanning, forskning og kompetanse. 4) Bygge landet, med åtte tematiske undersider, blant annet om transportreform, jernbanereform og nytt utbyggingsselskap for vei.

5) Trygghet i hverdagen og styrket beredskap, som har fem nettsider om ulike temaer knyttet til sikkerhet og beredskap. 6) Et sterkere sosialt sikkerhetsnett, med fem ulike temaer på undersidene. 7) Et velferdsløft for endre og syke, med egne nettsider om sykehus, pleie og omsorg, kommunehelsetjenesten og psykisk helse. Og 8) Levende lokaldemokrati, som handler om å gjennomføre en kommunereform som innebærer både styrket lokaldemokrati og en kommunestruktur med mer robuste kommuner som er bedre rustet til å løse oppgavene de skal løse.