onsdag 2. april 2014

Ekspertutvalgets første rapport

De fleste har vel nå fått med seg at regjeringen ønsker å gjennomføre en kommunereform i løpet av denne stortingsperioden, og har bred politisk støtte for dette. For å bidra til en mest mulig opplyst og kunnskapsbasert debatt ble det i januar nedsatt et uavhengig ekspertutvalg som skal foreslå prinsipper og kriterier for for en ny kommuneinndeling. Den første delrapporten kom på mandag og er svært interessant lesning, Den ser på kriterier som må oppfylles for å oppnå mer lokaldemokrati og mer solide kompetansemiljøer, med dagens kommunale oppgaver. Og foreslår prinsipper og kriterier som skal legges til grunn for noen viktige endringer.

Kommunenes fire roller, som utvalgsleder Signy Irene Vabos i sin presentasjon tydeliggjorde at mange kommuner kan fylle enda bedre, er rollene som tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. Rapporten går grundig til verks når det gjelder å beskrive utfordringene kommunene har på alle disse områdene og er veldig opptatt av å få fram at dette er utfordringer som ikke bare gjelder små kommuner i utkanten. Det å utvikle og gjennomføre gode løsninger i pressområder rundt til store byene, der administrative grensene kan gå på kryss og tvers av det problemet man skal løse, er et like viktig argument for kommunereform som problemet med svake fagmiljøer i de minste kommunene.

Rapporten avsluttes med tre anbefalinger (oppsummert fra side 15 i Signy Vabos prensentasjon) om videre retning som naturligvis vil bli mye diskutert. Den ene handler om at kommunene må ha en viss størrelse (15-20 000 innbyggere) for å ha kapasitet og kompetanse til å løse oppgavene selv på en god nok måte. Tallet er ikke noe mål i seg selv, men en illustrasjon på utfordringen. Andre anbefaling er at kommunestrukturen i større grad bør samsvare med det som er dagens bo- og arbeidsmarkedsregioner, noe som som vil gjøre det lettere å planlegge arealbruk, lage gode transportløsninger og løse mange andre felles oppgaver. Tredje anbefaling er å redusere statlig detaljstyring over kommunene slik at kommunenes rolle som lokaldemokratisk arena blir styrket.

Ekspertutvalgets utredning tar utgangspunkt i hva slags struktur som er best for å løse dagens oppgaver. Regjeringen ønsker imidlertid å styrke lokaldemokratiet ved å overføre flere oppgaver til kommunene. Derfor har ekspertutvalget fått et tilleggsmandat om å legge frem en ny rapport i desember som ser på prinsipper og kriterier for kommuneinndeling gitt av oppgavesammensetningen endres og utvides. De skal også komme med vurderinger om hvilke oppgaver det kan være aktuelt å flytte. I det nye mandatet står det blant annet:

"Som grunnlag for denne vurderingen, skal ekspertutvalget på faglig grunnlag analysere og vurdere eksempler på enkelte oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til kommunene, forutsatt større og mer robuste kommuner. Utvalget skal vurdere eksempler på oppgaver innen tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling."

Ekspertutvalget har som sagt levert en meget solid rapport som bidrar til en mer kunnskapsbasert debatt. Det lover godt for fortsettelsen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar