tirsdag 21. februar 2017

Flere blå jobber

Norges havareal er seks ganger større enn landarealet. Hver dag drar omkring 250 000 nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av eksportinntektene. Norge er en av verdens største produsenter av olje og gass, en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner og verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Og vi har kunnskapsklynger rundt disse næringene der også leverandørindustri, tjenesteprodusenter og forskningsmiljøer i verdensklasse bidrar til at næringene har suksess globalt.

Havet vil også i fremtiden være en viktig kilde vil vekst og velstand i Norge, men vi vet ikke nøyaktig hvordan. Teknologier, markeder og næringer endrer seg over tid, noen virksomheter vil få mindre betydning enn før, men det vi vet er at det i havet er mange muligheter som foreløpig ikke er utnyttet. Skal vi lykkes må vi legge forholdene til rette, investere i kunnskap og høste ressursene på en bærekraftig måte, der vi er opptatt av at kommende generasjoner skal ha minst like gode muligheter som oss.

Det gjør at det ikke bare er fisken og oljen og de andre ressursene i havet rundt Norge som kan eksporteres, men også kompetanse og forskning på havet og havnæringene er blitt viktige norsk eksportartikler. Med dette som utgangspunkt la statsministeren, fiskeriministeren, olje- og energiministeren og næringsministeren mandag frem en ny havstrategi med navnet "Ny vekst, stolt historie". På slutten av innledningen, under overskriften "Blå vekst gjennom grønn omstilling" står dette om utfordringen vil skal løse:

"Verden er i rask endring. Ny teknologi, mer digitalisering og nye måter å produsere på krever at vi hele tiden er i forkant av utviklingen. Det er det gode tradisjoner for i Norge. Men vi må bli flinkere til å tiltrekke oss de smarteste hodene. Derfor vil vi sørge for at Norge blir en mer attraktiv destinasjon for investeringer i havnæringene, og legge til rette for mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi skal også hjelpe flere norske selskaper fra havnæringene ut i verdensmarkedene gjennom satsing på internasjonalisering, eksportfinansiering og bedre markedsadgang. De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Dette skal vi bygge videre på. Denne strategien er den første helhetlige strategien som ser på havnæringene i sammenheng. Regjeringens målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon. Det skal vi oppnå ved å legge til rette for blå vekst, gjennom grønn omstilling."

Selve strategien går, etter et innledende sammendragskapittel, igjennom de norske havnæringenes posisjon og bidrag til sysselsetting og verdiskaping i Norge. Her er det blant annet gode oversikter over den regionale betydningen disse næringene har i store deler av landet. Andelen av verdiskapingen varierer fra 1 prosent i Oppland og Hedmark til 81 prosent i Rogaland og 47 prosent i Møre og Romsdal.

Tredje kapittel handler om havnæringenes fremtidsutsikter og handler både om verdens etterspørsel etter energi, mat og andre ressurser som finnes i havet, og om hvordan ressursgrunnlaget og fremtidsmulighetene er i norske havområder. Det understrekes hvordan utnyttelse av disse ressursene må være bærekraftig og må skje innenfor rammer som miljø og klima setter.

Så handler kapittel 4 om forvaltningen av havet og rammebetingelsene for havbasert næringsliv, Kapittel 5 beskriver sentrale virkemidler og satsingsområder innen kunnskap og kompetanse, mens kapittel 6 omhandler regjeringens innsats for markedsadgang, internasjonalisering og profilering av de norske havnæringene. Alle tre kapitlene avsluttes med en opplisting av tiltak regjeringens vil gjennomføre innenfor hvert område for å lykkes med å gi fremtidens havbaserte næringer en minst like stor plass i verdiskapingen som dagens havnæringer har.