fredag 29. august 2014

Brev til alle ordførerne

Jan Tore Sanner har sendt brev til alle landets ordførere og invitert dem til å delta i kommunereformen. Nå visste nok ordførerne veldig mye om prosessen allerede, det har blant annet vært arrangert møter i regi av KS og fylkesmennene etter at kommuneproposisjonen ble lagt frem i vår og veldig mange kommuner har allerede satt igang sine egne prosesser, men brevet gir en god oppsummering av hvor vi står etter at Stortinget behandlet saken i juni. Brevet sier det slik innledningsvis:

"Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Der ble viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen beskrevet. 

Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden midten av 1960-tallet. Norge er i endring. Det som endres, er befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også fått mange nye oppgaver. Nå er tiden inne til å se noen tiår framover. Kommunereformen skal sikre gode og likeverdige tjenester til våre innbyggere der de bor.

Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S (2013–2014)) om kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten."


Et annet viktig poeng som er fremhevet mot slutten av brevet er at et er lagt opp til to løp i denne prosessen, slik at de som allerede er kommet langt og er klare til å ta de nødvendige beslutningene, ikke skal få et unødig opphold i prosessen. Dette beskrives slik i brevet:

"For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren 2016. Betingelsene for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i tråd med målene i reformen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn én kommune må skifte fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.

Det andre løpet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren 2016. Jeg vil her vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at ”det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen”. Jeg vil våren 2015 legge fram et forslag for Stortinget om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver kommunene får, vil med andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1.1.2020, i etterkant av kommunevalget høsten 2019."

Reformarbeidet er nå kommet i gang, slik Stortinget la til grunn i juni. Det som også er gledelig å registrere er at en hel rekke lokal- og regionaviser har kommentert dette i lederartikler og kommentarer de siste dagene, og gir i veldig stor grad støtte til at denne prosessen er både nødvendig og viktig. Hele brevet som ble sendt denne uken kan man lese på nettsidene til KMD