torsdag 8. september 2022

Fastlands-BNP faller

Høye olje- og gasspriser gjør at Norges BNP totalt vokser, men SSBs oversikter over norsk fastlands-BNP viser at vi har allerede har gått inn i tøffere tider. BNP i juli fikk ned sammenlignet med juni. Statistisk sentralbyrå skriver:

"BNP for Fastlands-Norge falt 0,3 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter.(...) Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned fra juni til juli. Fall i varehandelen og moms- og avgiftsinngangen bidro til den svake utviklingen. Vekst i deler av industrien, bygg og anlegg, og i enkelte tjenestenæringer dempet nedgangen"

Som grafen over viser var det en ganske kraftig nedgang i husholdningenes konsum i juli sammenlignet med måneden før:

"Husholdningenes konsum gikk ned i juli. Det var særlig konsumet av varer som falt, men også deler av tjenestekonsumet. Sesongjustert var det en beskjeden vekst i utenlandskonsumet. Konsumprisindeksen har økt kraftig de siste månedene, også utenom energivarer. – Varekonsumet i Norge falt i juli, uten en tilsvarende vekst i tjenestekonsumet, eller konsumet i utlandet. Det kan bety at den høye prisstigningen og renteøkningene den siste tiden har begynt å dempe husholdningenes etterspørsel, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar