torsdag 20. desember 2018

523 milliarder til offentlige innkjøp

Samlede innkjøp av varer og tjenester til offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 23 milliarder fra 2016, der seks nye kampfly til forsvaret er en viktig forklaring på deler av veksten. Statistisk sentralbyrå skriver videre at:

"I statsforvaltningen vokste de samlede innkjøpene med i overkant av 6 prosent fra 2016 til 2017, viser statistikk over offentlige innkjøp. Den klare veksten i staten skyldes i stor grad økning i investeringene. Særlig gjelder dette Forsvaret – der leveransen av seks nye kampfly bidro til sterk vekst i 2017. Av store investeringer i staten utenom Forsvaret kan nevnes nytt nasjonalmuseum og nybygg i forbindelse med samlokaliseringen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet."

523 milliarder kroner er veldig mye penger, men det er omfatter ganske forskjellige formål og investeringer, og derfor kan det være nyttig å dele det opp i noen hovedbestanddeler. Omkring 80 prosent av de offentlige innkjøpene er det staten utenom forsvaret og kommunene som står for. Statens utenom forsvaret kjøpte varer og tjenester for 214 milliarder kroner i 2016, en vekst på 3,7 prosent fra året før. Kommunene kjøpte varer og tjenester for 202 milliarder kroner, en vekst på 5,2 prosent. Forsvaret anskaffet for 33 milliarder kroner, en vekst på 25 prosent.

Resten, som utgjør 73 milliarder kroner, eller 14 prosent av totalen, består av innkjøp av varer og tjenester til statlig og kommunal forretningsvirksomhet, samt deler av innkjøpene til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Nå er ikke oljeselskaper på sokkelen offentlige organer, så det handler ikke om offentlige anskaffelser i egentlig forstand, men der selskapene utøver sin virksomhet på grunnslag av en enerett eller en særrett gitt av offentlige myndigheter er de også underlagt et offentlig anskaffelsesregelverk. Oljesektorens del av de offentlige anskaffelsene var på 61 milliarder kroner.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar