onsdag 19. desember 2018

Prosjekter som viser vei til utslippsfri transport og industri

Den viktigste jobben for å redusere utslippene av klimagasser skjer ikke i politiske organer eller i miljøorganisasjoner, men i det næringslivet som skal investere, utvikle og selge teknologien og løsningene som skal skape produsere varer og tjenester, og skape verdier, men uten utslipp.

Selv om næringslivet selv må gjøre den viktigste delen av jobben med det grønne skiftet, kan politisk vedtatte rammebetingelser og insentiver bidra til å fremskynde overgangen til fremtidens utslippsfrie industrier. Ikke ved å støtte et ulønnsomt næringsliv som blir avhengige av offentlige subsidier, men ved å støtte opp om forskning og innovasjon, ved å bidra til å reduserer risiko og ved å gi støtte til konkrete utviklingsprosjekter som få frem fremtidens lønnsomme og grønne teknologier og løsninger.

I den siste kategorien finner vi PILOT-E, et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova som skal sikre en raskere utvikling fra idé til marked. PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene og bidrar til en høyere forutsigbarhet i finansieringen, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom de offentlige virkemidlene.

Nylig ble det tildelt 107 millioner kroner i støtte til seks nye ambisiøse og innovative prosjekter for å utvikle løsninger for utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. 71 MNOK til prosjekter innen maritim transport, og 36 MNOK til prosjekter innen industri.

Innenfor industri er det Yara og Elkem som skal lede hvert sitt PILOT-E-prosjekt som skal gå foran i å utvikle løsninger for fremtidens klimanøytrale industri. Yara skal skal sammen med Nel bidra til utvikling og realisering av en verdikjede for grønn mineralgjødsel. Målet er å realisere utslippsfri mineralgjødselproduksjon gjennom løsninger for kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybare kilder. Elkem ønsker å utvikle en prosess som kan erstatte fossilt kull i produksjonen av silisium- og ferrosilisium legeringer med biokarbon Prosjektet vil teste biokarbonet i en smelteovn i full skala.

Innenfor maritim transport går støtten til fire prosjekter som representerer nullutslippsløsninger for ulike fartøystyper. Selfa Arctic AS og Flying Foil AS skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt knyttet til utslippsfrie hurtigbåter. Sammen med sine partnere skal de utvikle løsninger som øker energieffektiviteten og gjør nye elektriske framdriftsløsninger basert på batteri- eller brenselcelledrift mulig.

Havyard Group ASA leder et prosjekt med for utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den ordinære ruten for nye Kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller. Samskip AS skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar