torsdag 9. juli 2020

BNP vokser igjen, men ikke alt går opp

Nye BNP-tall for mai måned viser at norsk økonomi har snudd oppover igjen. Der det har falt mest på grunn av smitteverntiltak går mest opp når de er lettet på. Men det er urovekkende at det i noen næringer fortsetter å gå nedover i mai. Sannsynligvis fordi norske smitteverntiltak betyr mindre enn internasjonale markeder og lav oljepris.

Statistisk sentralbyrå skriver i sin artikkel om nasjonalregnskapstallene at:

"BNP Fastlands-Norge steg 2,4 prosent fra april til mai, justert for normale sesongsvingninger. Veksten kom etter to måneder med kraftige fall som følge av utbruddet av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak. Til tross for veksten i mai, var BNP Fastlands-Norge fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar."


Det er langt opp til det nivået BNP var på i februar, og for noen næringer kan utviklingen internasjonalt gjøre at det er ekstra lang vei opp. De kraftigste ned- og oppturene har vi fått der smitteverntiltak brått ble innført og så fjernet igjen, slik det har vært i kultur, underholdning og transport. SSB skriver om disse at:

"I kultur, underholdning og annen tjenesteyting steg aktiviteten med over 50 prosent i mai, men nivået var fortsatt vesentlig lavere enn i februar. Dette har sammenheng med fortsatte smitteverntiltak som dempet aktiviteten i næringen: Blant annet ble arrangementer med inntil 50 personer først tillatt 7. mai, mens 200 personer var lovlig fra 15. juni. I tillegg forble treningssentre stengt til midten av juni. Også transport utenom utenriks sjøfart, samt overnattings- og serveringsvirksomhet steg markant i mai, men oppgangen kommer etter to måneder med betydelige fall. Aktivitetsnivået i disse næringene var fortsatt henholdsvis 30 og 60 prosent lavere i mai sammenliknet med februar."


I varehandelen er situasjonen lysere i og med at det med noen unntak ikke falt så mye der. Og noen har jo klart seg riktig god i karantenetidens og hjemmekontorenes tidsalder, som dagligvarebutikker, de som leverer PCer og annet utstyr til hjemmekontor og de som seler verktøy og materialer til alle som har pusset opp hjemme. I snitt er varehandelen omtrent tilbake på februar-nivå.

"Varehandel og reparasjon av motorvogner steg i mai, og sammenlignet med andre næringer, var aktivitetsnivået kun marginalt svakere i mai enn i februar. Veksten har sammenheng med oppgang i varekonsumet i husholdningene i mai, som særlig retter seg mot detaljhandelen."

Men mer urovekkende er det at det i noen næringer ikke er slik at tallene viser oppgang i mai. SSB skriver blant annet at:

"Forretningsmessig tjenesteyting falt nærmere 15 prosent i mai. Her finner vi blant annet utleie av arbeidskraft, leasing, reisebyråer og reisearrangører, som alle er påvirket av både redusert aktivitet i andre næringer og redusert etterspørsel fra husholdninger. Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass falt i underkant av 10 prosent i mai. Begge næringsområdene har hatt vedvarende nedgang siden utbruddet av koronapandemien.(...) 


Industri og bergverk falt 1,2 prosent fra april til mai. Særlig oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk ned. Verfts- og annen transportmiddelindustri, samt møbelindustrien gikk derimot opp. Dette kan sees i sammenheng med at disse industrinæringene er forholdsvis arbeidsintensive, og dermed viser bedring som følge av mindre strenge smitteverntiltak. Målt i faste priser, falt produksjonen av råolje og naturgass 0,4 prosent i mai, ifølge foreløpige anslag fra Oljedirektoratet."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar