torsdag 6. juli 2017

Felles ressursregister i en nødsituasjon

Vi snakker ofte om at det er viktig å tilgjengeliggjøre offentlige data og dele dem på tvers av virksomheter og med bedrifter og privatpersoner . Da kan vi utnytte dataene på nye måter som gir gevinster for samfunnet. Men noen ganger kan det være uklart på forhånd akkurat hva anvendelsesområdet skal være og hvor stor gevinsten kan bli.

I eksemplet i videoen under, BarentsWatch sitt felles ressursregister for nødsituasjoner er det ingen tvil om nytteverdien av å dele data på tvers. Her handler det om liv og helse:



BarentsWatch er et samarbeid der 10 departementer og 29 etater og forskningsvirksomheter samarbeider, med kystverket i Tromsø som vertsetat. På nettsiden beskrives samarbeidet slik:

"Gjennom BarentsWatch samarbeider offentlige etater og forskningsinstitusjoner om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. Her skapes en arena for samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling. Kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester. Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og gi et bedre bilde av aktivitet og tilstand i våre hav- og kystområder."

Konkret handler det om havovervåkning, sjøsikkerhet, bedre ressursutnyttelse på tvers av etatene, felles informasjonsløsninger, sammenkobling av informasjon fra ulike kilder for å øke kunnskapskvaliteten og utvikle en tverrfaglighet som bidrar til at viktige problemstillinger kan belyses fra flere vinkler. 

Og når det gjelder vertøyet felles ressursregister sier nettsiden til BarentsWatch dette om hva det konkret brukes til:

"Tjenesten fra BarentsWatch er en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Felles ressursregister (FRR) effektiviserer den operasjonelle innsatsen ved å dele oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner (...) I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene, som har beredskap 24/7, har tilgang til kvalitetssikret informasjon om tilgjengelige ressurser, deres kompetanse, utstyr og posisjon. For så å finne, velge ut og alarmere de nærmeste og riktige ressurser i en aksjon."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar