lørdag 20. desember 2008

Kunnskapspakke


Abelia la torsdag fram vår "Kunnskapspakke", det vil si de tiltakene Abelia mener regjeringen bør prioritere høyest når den legger fram sine tiltak mot finanskrisen 26. januar. 

Abelia mener Norge trenger en kunnskapspakke mot krise og vi skriver i brevet som er sendt til statsminister, finansminister, næringsminister og opposisjonspartiene at:

"I enhver vanskelig omstilling blir det også skapt nye muligheter for aktører som har en kombinasjon av finansiell handlefrihet, omstillingsevne og kompetanse. Statens krisepakke må derfor ha som mål å øke handlefriheten, omstillingsevnen og kompetansen. Da Sverige og Finland opplevde alvorlige økonomiske kriser tidlig på 90-tallet valgte staten å satse kraftfullt på forskning, utdanning og innovasjonsfremmende tiltak i næringslivet. Dette bidro til en omstilling og modernisering av næringslivet i våre nordiske naboland, der de ble ledende og fortsatt er ledende i verden på mobil kommunikasjonsteknologi. 

En norsk krisepakke må spille på lag med de ytre omstillingskravene vi møter i en global kunnskapsøkonomi og ikke prøve å motvirke dem. Staten må bidra til å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv. Derfor må en krisepakke være en kunnskapspakke og ikke bare økt bruk av penger for å holde hjulene i gang. 

Norge skal ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen. Ganske enkelt fordi Norges kostnadsnivå og økonomiske åpenhet gjør at det er nødvendig med en slik strukturendring.

I valget av virkemidler er det også viktig å være opptatt av hvordan man kan styrke aktørene som fremmer kunnskapsmobilitet og langsiktig omstillingskompetanse på tvers av bedrifter og bransjer i Norge. De som tar med seg kunnskap og erfaringer fra en omstilling kan bidra til at andre kan lære av dem. Forskningsinstitutter, konsulentvirksomheter og private høyskoler er på litt ulike måter eksempler på slike kunnskapsmeglere. De bidrar til å spre kunnskap og erfaringer mellom bedrifter og bransjer, og spiller en viktig rolle i å snu en krise til nye muligheter."

Brevet går igjennom fire hovedområder der det er viktig å sette inn omstillingstiltak og lister så opp en del konkrete tiltak innenfor disse fire områdene der det vil være klokt å sette inn innsatsen dersom vi skal øke kompetansenivået og innovasjonsevnen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar