mandag 29. oktober 2018

Fedre jobber mindre, mødre jobber mer

Nye tall fra SSB viser at det har blitt mer likestillling i arbedslivet mellom kvinner og menn med barn. SSB har en nettsak med overskriften "Far jobber mindre - mor jobber mer" der de skriver at:

"Ni av ti fedre og åtte av ti mødre var sysselsatt i 4. kvartal 2017. Arbeidstiden fortsetter å øke for mødrene, mens den går ned for fedrene – særlig småbarnsforeldrene."

Det er er en ønsket utvikling at begge foreldrene skal bruke permisjonstid hjemme når de får barn og at både fedre og mødre skal kunne kombinere det å få barn med yrkesdeltagelse. Tidligere har det vært slik at mens småbarnsmødre mindre ofte er i jobb enn mødre generelt, har fedrene med de minste barna hatt en høyere sysselsettingsandel enn fedre generelt. Nå viser tallene en sysselsettingsandel på linje med andre fedre:

"Mens småbarnsmødrene sjeldnere var i jobb enn mødrene i alt, var fedrene med de minste barna oftere i jobb enn fedrene i alt. Dette bildet har endret seg for fedrene de seneste årene. I årene 2006 til 2013 var sysselsettingsandelen for fedrene til de yngste barna stort sett 2-3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for fedrene i alt. De seneste årene har denne andelen sunket betydelig og fedre med barn under to år har nå om lag den samme sysselsettingsandelen som fedre i alt."


Andelen sysselsatte blant foreldre med barn under 18 år var 90 prosent blant fedre og 81 prosent blant mødre i 4. kvartal 2017, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen. Men, minst like interessant som sysselsettingstall er det å se på den faktiske arbeidstiden til småbarnsforeldre. Her viser Statistisk sentralbyrås nyeste tall at det har skjedd en endring der småbarnsfedrene jobber mindre enn før, mens mødrene jobber mer. SSB skriver:

"Figur 1 viser at yngste barns alder trolig har betydning for både fedre og mødres faktiske arbeidstid ved at både mor og far med barn under to år er færre timer på jobb enn gjennomsnittet blant foreldre.Om vi ser på tidsperioden 2006 til 2017 under ett, har forskjellene i arbeidstiden blant småbarnsforeldrene sammenlignet med foreldre i alt blitt større blant fedrene og mindre blant mødrene; Fedre med små barn har redusert sin arbeidstid mer enn gjennomsnittet for fedre i alt og tilsvarende har mødre med små barn økt sin arbeidstid mer enn gjennomsnittet for mødre i alt. Dette gjelder også for siste år, fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar