torsdag 18. oktober 2018

Differensiert arbeidsgiveravgift fungerer

I Norge er arbeidsgiveravgift betalt av bedrifter med ansatte en viktig del av skattesystemet. Hvor høy sats næringslivet betaler er avhengig av hvor i landet virksomheten foregår. Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, slik at næringslivet i distriktene betaler en lavere sats enn i sentrale strøk. I alt er det syv soner med ulik sats for arbeidsgiveravgiften, mellom null og 14 prosent.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det mest omfattende distriktspolitiske virkemiddelet vi har i Norge. En lavere arbeidsgiveravgift i distriktene reduserer arbeidskraftkostnadene bidrar til økt etterspørsel etter arbeidskraft. Til sammen gir det virksomheter i distriktene rundt 14 milliarder kroner i lavere skatt i året.

Men hvor godt fungerer dette virkemiddelet egentlig? Bidrar det til at det etableres flere bedrifter og arbeidsplasser i distriktene enn det som ellers ville vært situasjonen. Det har konsulentselskapet Samfunnøkonomisk Analyse evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten heter "Evaluation of the regionally differentiated social security contributions in NorwayPressemeldingen fra departementene som oppsummerer hovedfunnene i rapporten er her.  Den beskriver funnene i rapporten slik:

- Den differensierte arbeidsgiveravgiften bidrar til å forhindre eller redusere befolkningsnedgangen i distriktene i Norge.

- Det er ikke noen andre virkemidler som er bedre egnet til å motvirke befolkningsnedgangen i distriktene enn differensiert arbeidsgiveravgift.

- Ordningen har ikke vesentlige negative effekter på handel og konkurranse over landegrensene. De fleste bedriftene som nyter godt av ordningen, er mindre bedrifter som produserer varer og tjenester for hjemmemarkedet. Bedriftene som eksporterer til utlandet er kapitalintensive, noe som innebærer at arbeidskraftkostnadene utgjør en liten del av de samlede kostnadene. Redusert arbeidsgiveravgift har derfor mindre betydning for disse bedriftene.

- Befolkningsutviklingen vil endre seg over tid og derved vil også behovet for differensiert arbeidsgiveravgift endres. Samfunnsøkonomisk analyse anbefaler derfor at soneinndelingen bør vurderes fra tid til annen, men peker samtidig på at næringslivet har behov for stabile rammebetingelser.


Vi har hatt en ordning med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift i Norge siden 1975. Verdien av denne skattelettelsen er omkring 14 milliarder kroner av en total arbeidsgiveravgift på omkring 180 milliarder kroner. En egen sak med spørsmål og svar om regionalt differensiert arbeidsgiveravgift kan man finne her på Finansdepartementets nettsider.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar