onsdag 21. november 2018

Aldri har det blitt forsket mer enn nå

En ny indikatorrapport om det norske forsknings- og innovasjonssystemet ble lagt frem for noen dagens siden.  Skjønt, "lagt frem" er litt overdrevet nå når slike data presenteres mer eller mindre fortløpende på internett. Det som før var en tykk papirpublikasjon fra Norges Forskningsråd, på størrelse med telefonkatalogen og som kom annenhvert år, er blitt langt mer regelmessige oppdateringer av kunnskapen om forskning og innovasjon.

Likevel finnes det fortsatt en publikasjon på 50 sider papir med høydepunkter, grafer og beskrivelser som kan være nyttig å lese for å få et mer helhetlig bilde av tilstanden og trendene i det norske forskningssystemet. Rapporten viser at det veldig mye går i riktig retning i norsk forskning, både når det gjelder omfang og innretning. Nettavisen Khrono oppsummerer noen av funnene under overskriften "Aldri bruk mer på forskning totalt". Der skriver de:

"Foreløpige tall fra 2017 viser at utgiftene til forskning i Norge totalt sett aldri har vært høyere. Det går fram av indikatorrapporten som legges fram i dag. Utgiftene til forskning, både offentlig og privat, utgjorde ifølge foreløpige tall 2,11 prosent av BNP i 2017. Målet for regjeringen er at andelen skal opp til 3 prosent i 2030. Selv om det er et stykke igjen, har andelen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) ifølge Indikatorrapporten aldri vært høyere.(...) I 2017 antas de samlede FoU-utgiftene å utgjøre nærmere 70 milliarder kroner. Det gir en samlet realvekst på 8,5 prosent siden 2016. Ifølge rapporten har det det siste året har vært sterk FoU-vekst både i norsk næringsliv og ved landets universiteter og høgskoler, mens instituttsektoren har en mer moderat utvikling."

Indikatorrapportens sammendrag sider også noe interessant om utviklingen i ressursbruken på forsknings og utvikling de siste 20 årene, i både offentlig og privat sektor. Den slår fast at:

I mer enn tjue år (1995–2017) har Norges samlede FoU-utgifter hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst på over 3 prosent. Veksten har vært sterkest i universitets- og høgskolesektoren med en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,6 prosent. Instituttsektoren har økt med 1,8 prosent årlig, mens næringslivets samlede vekstrate ligger nært opp til veksten for totale FoU-utgifter. Vi ser at næringslivets FoU gikk ned og stagnerte i årene etter finanskrisen, men har vist sterk vekst siden 2013. Anslagene for 2017 viser at næringslivets FoU nå utgjør nærmere 1 prosent av BNP. Samlet realvekst fra 2016 til 2017 har vært på nærmere 9 prosent. Veksten har vært særlig sterk innenfor tjenesteytende næringer. Her økte FoU-innsatsen med hele 13,6 prosent, mot 6 prosent i industrien og 8,8 prosent i andre næringer. Sistnevnte består primært av FoU innenfor olje- og gassnæringen."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar