fredag 2. november 2018

Nasjonal geodatastrategi: Alt skjer et sted

Vi er i full gang med å digitalisere offentlig sektor i Norge. En viktig del av denne jobben handler om at data ikke bare skal ligge i ulike databaser og arkiver, men bil tatt i bruk på tvers av sektorer og virksomheter. Vi må være i stand til å bruke denne informasjonen og kunnskapen til å utnytte ressursene bedre, planlegge bedre, skape bedre tjenester og styrke beredskapen vår.

Noe av den viktigste informasjonen til trenger for å få dette til er geografisk informasjon. I Norge har vi kommet svært langt på dette området, og er i gang med mye bra digitalisering som gjør at norsk offentlig sektor også får positiv oppmerksomhet internasjonalt. Men det er mulig å få til enda mer enn vi gjør i dag.

Derfor la vi torsdag frem regjeringens nye nasjonale geodatastrategi som heter "Alt skjer et sted", som nettopp handler om hvordan vi skal digitalisere videre og hvordan vi skal samarbeide bedre på tvers av sektorer og virksomheter som trenger denne kunnskapen. På Geoforums nettsider skriver de:

"Strategien stadfester viktigheten i bruk av geografisk informasjon til flere samfunnsmessige formål. Stassekretærener Lars Jacob Hiim og Paul Chaffey uttrykte dette da strategien ble lansert 1. november. Samordningsgruppen for geografisk informasjon ble spesielt fremhevet for utarbeidelse av forslag til strategien og Nasjonalt geodataråd som pådriver for at strategien ble vedtatt i KMD – resultatet er at vi nå har en strategi som er forankret i stortingsmeldingen Digital Agenda."

Det er mange aktører, både offentlige og i privat sektor, som har bidratt i dette arbeidet og sørget for innspill som gjør at vi nå har fått en nasjonal strategi på plass. For KMD er dette også en viktig milepæl og vi var to statssekretærer, Lars Jacob Hiim og jeg, som var med på lanseringen, som skjedde i forbindelse med et møte i Norsk Geodataråd. I KMDs pressemeling om den nye strategien skriver vi, under den offensive overskriften "Norge skal være ledende i bruk av geodata", at:

"Målet er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å lykkes må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen. Regjeringen vil arbeide for:

- Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
- Felles løsninger og teknologi som understøtter en effektiv oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
- Et velfungerende samspill om forvaltning, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
- Rammebetingelser som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet."


Målgruppe og aktører i den nye strategien er sektormyndigheter på ulike forvaltningsnivåer, dataprodusenter, teknologileverandører, innovatører og brukere i alle sektorer og naturligvis  Kartverket som er nasjonal geodatakoordinator.

Så er det naturligvis viktig å minne om at en strategi ikke er sluttproduktet. En strategi som dette sier noe om retning, prioriteringer og samarbeid, innenfor et område vi har kommet langt i Norge, men kan få til mye mer, til glede for både innbyggere og næringsliv.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar